D’Gewënner vun eisem Quiz
Déi richteg Äntwert aus eiser leschter Broschür war: 2 Joer. 
1. Madame Colette Robert, Differdange
E Bong vu 15 € fir bei enger Aktivitéit anzeléisen
2. Madame Margot Faber-Zenner, Selscheid
E Bong vu 10 € fir bei enger Aktivitéit anzeléisen
3. Monsieur Michel Haupert, Differdange
E Bong vu 5 € fir bei enger Aktivitéit anzeléisen