D’Gewënner vun eisem Quiz
Déi richteg Äntwert aus eiser leschter Broschür war: 74 Quizfroen. 
1. Madame Viviane Wecker, Differdange
   E Bong vu 15 € fir bei enger Aktivitéit anzeléisen
2. Madame Colette Robert, Differdange
   E Bong vu 10 € fir bei enger Aktivitéit anzeléisen
3. Madame Back-Socrate , Differdange
   E Bong vu 5 € fir bei enger Aktivitéit anzeléisen