D’Gewënner vun eisem Quiz

Déi richteg Äntwert aus eiser leschter Broschür war:
63 Dännenzapen.

1. Madame Viviane Wecker, Differdange
E Bong vu 15 € fir bei enger Aktivitéit anzeléisen


2. Madame Yola Thoma, Differdange
E Bong vu 10 € fir bei enger Aktivitéit anzeléisen


3. Madame Colette Robert, Differdange
E Bong vu 5 € fir bei enger Aktivitéit anzeléisen