Club Senior “Prënzebierg”

27-29, rue Michel Rodange

L- 4660 Differdange

Adresse Postale: BP: 27

L-4501 Differdange

Responsabel: Anouck Frank / (Geneviève Faber Congé de maternité)

Tel : 26 58 06 60

Gsm: (691 58 06 10)

Eise Club ass op

Méindes: 13:00 – 17:00

Dënschdes: 9:00 – 17:00

Mëttwochs: 9:00 – 13:00

Donneschdes: 9:00 – 17:00

Freides: 9:00 – 13:00

E-Mail: info.prenzebierg[at]differdange.lu

CCPLULL: IBAN LU91 1111 1007 2640 0000